DMEM培养基

DMEM培养基 (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是在Eagle培养基的基础上将某些氨基酸和维生素含量提高得到的广泛使用的基础培养基,支持各种贴壁哺乳动物细胞生长。目前DMEM培养基是原代成纤维细胞、神经元细胞、胶质细胞及平滑肌细胞、杂交瘤细胞、HeLa细胞、COS-7细胞、HEK293细胞等细胞系的首选培养基。


针对更为广泛的细胞培养应用,健顺生物可提供一系列改良版DMEM培养基,可基于以下指标定制您所需的DMEM培养基:

  • 葡萄糖 (Gluc):高糖 (4.5 g/L),低糖 (1.0 g/L),无糖 (0.0 g/L)

  • 含/不含L-谷氨酰胺 (L-Gln)

  • 含/不含酚红 (Phenol Red)

  • 含/不含丙酮酸钠 (Sodium Pyruvate)

  • 含/不含碳酸氢钠 (NaHCO3)

  • 含/不含HEPES

  • 其它组分含量定制

  • 干粉或者液体形式


含 (+) 不含 (-);可按需订购干粉或者液体形式;可按需进行其它组分含量定制。


产品名称

产品编号

组分描述

Gluc

L-Gln

Phenol Red

Sodium Pyruvate

NaHCO3

HEPES

 

 

 

DMEM

(High Glucose)

66001-005

 

 

 

4.5 g/L

+

+

+

-

-

66001-025

+

-

+

-

-

66001-077

-

-

+

-

-

66001-404

+

+

-

-

-

66001-417

+

+

-

+

-

66001-433

+

+

+

+

-

66001-621

+

-

+

+

-

66001-475++
--+
66001-668-
--+-
66001-675+++--


产品名称

产品编号

组分描述

Gluc

L-Gln

Phenol Red

Sodium Pyruvate

NaHCO3

HEPES

DMEM

(Low Glucose)

66001-007

 

1.0 g/L

+

+

+

-

-

66001-026

+

-

+

-

-

66001-434

+

+

+

+

-

产品名称

产品编号

组分描述

Gluc

L-Gln

Phenol Red

Sodium Pyruvate

NaHCO₃

HEPES

DMEM

(No Glucose)


66001-815

 

0.0 g/L

+

+

-

+

-产品规格及储存

产品形式

包装规格

储存条件

有效期

液体

500 mL/ 1 L/ 定制

2 - 8℃,避光保存

自生产之日起12个月

干粉

2 L/  5L/ 10 L/ 50 L/ 100 L/ 500 L/ 定制

2 - 8℃,避光保存

自生产之日起24个月


健顺生物产品可申请试用